เมนู
เมนู
 • ประวิทย์กรุ๊ป

  คือกลุ่มบริษัทที่ทําธุรกิจด้านปุ๋ยเคมีและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
  โดยเริ่มต้นจากห้างหุ้นส่วนจํากัด ห้างโรจน์กสิกิจ เมื่อปี พ.ศ. 2509
  ทําการจําหน่ายปุ๋ยเคมีและสารกําจัดศัตรูพืช รวมถึงอุปกรณ์การเกษตร

  ในปี พ.ศ. 2515 ห้างโรจน์กสิกิจได้บุกเบิกตลาดปุ๋ยเคมีอย่างจริงจัง
  ด้วยการนําเข้าปุ๋ยเคมีโดยตรงจากต่างประเทศ โดยใช้ชื่อการค้า “ปุ๋ยไข่มุก”
  จนเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายทั้งจากลูกค้าและเกษตรกรผู้ใช้ทั่วประเทศ
  เมื่อความต้องการผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมีภายในประเทศเพิ่มขึ้น
  ห้างโรจน์กสิกิจจึงขยายขีดความสามารถทางการตลาด
  ด้วยการเปิดบริษัทขึ้นเพื่อจัดการและครอบคลุม
  ความต้องการปุ๋ยเคมีในรูปแบบต่างๆ ของผู้ใช้และเกษตรกร
  รวมถึงบริษัทที่จัดการเกี่ยวกับคลังสินค้า เพื่อการเก็บรักษาปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ

  จากการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ยังผลให้เกิดบริษัทขึ้นหลากหลายบริษัท
  รวมตัวกันเกิดเป็นกลุ่มบริษัทในเครือภายใต้ชื่อ “ประวิทย์กรุ๊ป”

  ปัจจุบัน ประวิทย์กรุ๊ปมียอดจําหน่ายปุ๋ยมากกว่า 600,000 ตันต่อปี
  และพร้อมที่จะขยายเครือข่ายและปริมาณการจําหน่ายขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง

  Pravit Group’s Milestone

  บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด

  บริษัท ไฮโดรไทย จํากัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2520 ดําเนินธุรกิจปุ๋ยเคมีในด้านการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศ การขนส่ง การบรรจุ รวมถึงการเก็บรักษาสินค้า โดยนําเข้าปุ๋ยสูตรพิเศษตามความต้องการของเกษตรกร ภายใต้เครื่องหมายการค้า ปุ๋ยไข่มุก ตราเรือใบไข่มุก, ปุ๋ยกังหัน,ปุ๋ยดาวเหนือ เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ทุกช่วงเวลาของการกสิกรรมมีความสําคัญอย่างสม่ําเสมอ บริษัทฯ จึงมีนโยบายหลักเน้นให้ผลผลิตทางการเกษตรสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละปี บริษัทฯ ได้ร่วมวางแผนการนําเข้าปุ๋ยสําเร็จรูปและแม่ปุ๋ย เพื่อผลิตปุ๋ยที่มีคุณภาพสูตรต่างๆ กับบริษัทต่างประเทศ เพื่อให้มีปริมาณสินค้าและวัตถุดิบเพียงพอและทันกับฤดูกาลเพาะปลูกของเกษตรกรทั่วประเทศ ห้องปฏิบัติการทางเคมีของบริษัทฯ เพื่อให้ได้ปุ๋ยที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างความมั่นใจในความสามารถพิเศษด้านการเกษตรกรรมของคนไทย

  บริษัท โรจน์พนกิจ จำกัด

  บริษัท โรจน์พนกิจ จํากัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2522 ดําเนินธุรกิจจัดจําหน่ายสารป้องกันกําจัดศัตรูพืช ทั้งโรคพืช แมลงศัตรูพืช และวัชพืช รวมถึงอุปกรณ์ทางการเกษตรต่างๆ เน้นไปยังกลุ่มผู้ใช้ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล บริษัท โรจน์พนกิจ จํากัด มุ่งมั่น ยึดถือหลักความซื่อสัตย์และความจริงใจมาโดยตลอด เรามุ่งหวังให้มีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าและเกษตรกรได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด กว่า 40 ปี จากการดําเนินธุรกิจ ย่อมเป็นที่ประจักษ์ได้ และเราจะยึดมั่นในหลักการนี้ตลอดไป

  บริษัท เอเวอร์กรีนแลนด์ จำกัด

  บริษัท เอเวอร์กรีนแลนด์ จํากัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2525 จากความต้องการในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตของเกษตรกร ทําให้การใช้ปุ๋ยทางใบ ทางระบบน้ํา ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ฮอร์โมนพืช เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก เพื่อให้ครบตามความต้องการ จึงได้จัดหาสินค้าดังกล่าวจากแหล่งต่างๆ ทั้งในเอเชียยุโรป ที่มีคุณภาพมาจําหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าตราเรือใบไข่มุก ปัจจุบัน บริษัท เอเวอร์กรีนแลนด์ จํากัด กําลังอยู่ในระหว่างการขยายตลาดเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของตลาดปุ๋ยในอนาคต และมุ่งมั่นที่จะสรรหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มาเสนอให้กับกลุ่มลูกค้าและเกษตรกรอย่างต่อเนื่องเราจะพัฒนาบุคลากรและสินค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการผลิตสืบไป

  บริษัท ไร่อรุณวิทย์รีสอร์ท จำกัด

  บริษัท ไร่อรุณวิทย์รีสอร์ท จํากัด เปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ตั้งอยู่ที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี สถานที่สัมมนาและจัดเลี้ยงสุดหรูระดับ 5 ดาว สะดวกสบายท่ามกลางธรรมชาติแห่งผืนป่าดงพญาเย็น อบอุ่นเป็นกันเองกับห้องบุปผชาติ ตระการตากับห้องเพชรและมรกต หรูหราอลังการกับห้องประกายดาว แสนสบายกับห้องพัก สวย สะอาด หลากหลายสไตล์ พร้อมอุปกรณ์อํานวยความสะดวกครบครันทุกห้อง และสร้างความประทับใจให้คุณด้วยบริการอันอบอุ่นจากใจชาวไร่อรุณวิทย์ ที่นี่จะสร้างรอยยิ้มและความเพลิดเพลินให้คุณได้ตลอดทั้งวัน เมื่อท่องเที่ยวไปในดินแดนที่เราเนรมิตไว้เพื่อคุณ

  บริษัท ปุ๋ยไวกิ้ง จำกัด

  บริษัท ปุ๋ยไวกิ้ง จํากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 เป็นหนึ่งในผู้นําด้านการผลิตปุ๋ยเคมีเชิงผสม (Bulk Blend) และผู้นําเข้าวัตถุดิบและปุ๋ยสําเร็จรูป เพื่อผลิตและจําหน่ายปุ๋ยเคมีคุณภาพสูงสูตรต่างๆ ตามความต้องการของตลาด และเกษตรกร ทําการควบคุมคุณภาพการผลิตด้วยการคัดขนาดและเคลือบเม็ดปุ๋ยด้วยธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม รวมถึงตัว กันความชื้น เพื่อให้ได้ปุ๋ยคุณภาพมาตรฐานสูงสุด จัดจําหน่ายภายใต้ชื่อ "ปุ๋ยรุ่งอรุณ" ซึ่งเป็นปุ๋ยที่เกษตรกรรู้จักกันดีในเรื่องของคุณภาพ นอกจากนี้ยังมี "ปุ๋ยประกายดาว" ซึ่งเป็นปุ๋ยสูตรพิเศษที่ให้ธาตุอาหารตามที่เกษตรต้องการ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่คุ้มค่า

  บริษัท อรุณวิทย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

  บริษัท อรุณวิทย์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 ดําเนินธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ของบริษัทในเครือประวิทย์กรุ๊ป อันประกอบด้วย คลังสินค้า ท่าเรือ โรงงานผลิตปุ๋ย และอาคารสํานักงาน "อาคารอรุณวิทย์" เป็นอาคารสํานักงาน 7 ชั้น บนเนื้อที่กว่า 3 ไร่ ใช้สําหรับเป็นที่ทําการของบริษัทในเครือฯ ตั้งอยู่ที่ถนนนครอินทร์ ตําบลบางขุนกอง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี "คลังสินค้าอรุณวิทย์" คลังสินค้าขนาดใหญ่ตั้งอยู่ที่อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถรองรับสินค้าได้มากและมีท่าเทียบเรือที่สะดวกต่อการขนส่งสินค้าจากต่างประเทศ ปัจจุบันมีจุดรับสินค้าเพื่อกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ อยู่ 3 จุด แต่ละจุดมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย ต่อการเดินทาง
 • Product